PROFILE

 

배우 김보아라                                  

 

나이: 1996. 04. 23

 

키/몸무게: 160cm/43kg                   

 

특기: 한국무용, 힙합, 락킹, 팝핀, 왁킹, 보컬

 

○ 2017

 

*드라마 ’시카고 타자기’ 여고생귀신역                                       

*드라마 ‘황금빛 내인생’ 빵집손님역

                                           

○ 2018

 

*드라마 ‘같이 살래요’ 과거 다연친구역

*영화 ‘변산’ 여고생들역

*웹드라마 ‘삽질로맨스’ 2중대 대원역

*드라마 ‘끝까지 사랑’ 학생손님2역

*드라마 ‘복수가 돌아왔다’ 4차원녀

 

○2019

 

*드라마 ‘으라차차 와이키키2’ 여대생

*독립영화 ‘들고양이’ 김아영역